Rudbeckius-statyn med kerubens sol. Foto Per-Erik Wallin.

Rudbeckius-statyn med kerubens sol. Foto Per-Erik Wallin.

SÀllskapet Arosbröderna

Àr Sveriges Àldsta, Ànnu aktiva kamratförening. SÀllskapet bildades i VÀsterÄs Är 1902 av f.d. elever vid VÀsterÄs Högre AllmÀnna LÀroverk.

 

MÅL OCH AKTIVITETER 

1.
Sällskapet ska sammanföra forna elever vid vår f.d. skola till upplivande och knytande av nya vänskapsband.
Detta sker genom att
- hemsidan www.arosiensis.se görs till huvudmedium och till ett interaktivt kontaktforum med bredare innehåll, matrikel med bilder, möjlighet till kommentarer, ljud, rörliga bilder mm
- kompletterande utgivning av Arosiensis och ev. andra trycksaker
- arrangemang varje år - minst en gång på hösten och en gång på våren. Strävan är att öka mötenas attraktionskraft och därmed antalet närvarande
- Utvärdering görs gällande fortsatt verksamhet med inbjudna studentjubileer i Västerås

2.
Sällskapet ska understödja studerande vid Rudbeckianska gymnasiet
Detta sker genom

- fortsatt utdelning från sällskapets stipendiefond och andra förvaltade fonder till elever vid Rudbeckianska gymnasiet
- stipendium till västeråsstudent vid V-Dala nation i Uppsala
- kontakter med skolledning och elevråd underhålls
- resurser för kontaktaktiviteter med elever byggs upp och sådant som mentorverksamhet, seminarier mm ordnas när efterfrågan är på rätt nivå

3.
Sällskapet ska befrämja kännedomen om skolan och hembygden.
Detta sker genom att
- verksamheten bedrivs både i Stockholm och i Västerås
- andra arrangemang än fester ordnas, t.ex. studiebesök i Västerås

-------

 

Det här är sällskapet idag:
I sällskapets matrikel finns ca 380 betalande medlemmar. Inriktningen är att ha verksamhet både i Västerås och i huvudstaden - vi har också en spridd medlemskrets. I Storstockholm bor 173 eller 45 %, i Västerås och Västmanlands län i övrigt 87 eller 23 % och i Uppsala 30 (8 %). Medan 83 bor i andra delar av Sverige finns f n 8 med adresser i utlandet. Av matrikeln kan man vidare utläsa att 62 % är bröder och 38 % systrar.'

-------

 

Arosbrödernas ordföranden
- en lång rad sedan 1902

Sedan sällskapet bildades kan vi räkna in 14 personer som innehaft den hedervärda posten som ordförande:

1902 - 1925  Carl Emanuel Quarforth

1925 - 1930  Hjalmar Karlsson, advokat

1930 - 1937  Gunnar Mascoll Silfverstolpe, diktare, akademiledamot

1937 - 1948  Carl Johan Lundin, postmästare

1948 - 1953  H.S. Nyberg, professor, akademiledamot

1953 - 1960  Knut A. Wickman, kommerseråd

1960 - 1973  Gunnar Thyresson, hovrättsråd

1973 - 1987  Carl Lewenhaupt, direktör

1987 - 1990  Hans Nordmark, vd, STIM

1990 - 1999  Jörn Beckmann, hovstallmästare

1999 - 2002  Greger Lewenhaupt, direktör

2002 - 2011  Bo Jäghult

2011 - 2016  Per-Erik Wallin

2016 -         Sören Hedström

 

Hedersledamöter  i Sällskapet

Jörn Beckmann
Björn Edsta
Leif Eriksson
Carl-Lennart Jivmark
Bo Jäghult
Björn Klint
Greger Lewén
Stellan Måwe
Runa Parmert
Georg Schuisky
Lars Sjöqvist
Hans Stackegård
Marie-Louise Sundfeldt-Leijonhufvud
Christer Svenson
Per-Erik Wallin
Anders Vrethem

 

Sällskapets stadgar
Antagna av årsmötet 14 maj 2016

§ 1
Sällskapet Arosbröderna stiftades år 1902 och har som ändamål att sammanföra forna elever vid Västerås högre allmänna läroverk, senare Rudbeckianska Gymnasiet, för upplivande av gamla vänskapsband såväl som knytande av nya, att understödja studerande vid skolan samt att befrämja kännedomen om skolan och hembygden.
 
§ 2
Sällskapet har sitt säte i Stockholm. Årsmötet ska äga rum i Stockholm eller Västerås. Sällskapet ska administrera Jubileumsfonden och dela ut årliga stipendier.
§ 3
Ledamot i sällskapet kan den bli som varit elev eller lärare vid i § 1 nämnda skola.
Ledamot, som i väsentlig mån främjat sällskapets syfte eller i betydande grad bidragit till sällskapets eller skolans verksamhet, kan kallas till hedersledamot. Även annan, som gjort stora insatser för sällskapet, skolan eller hembygden, kan kallas till hedersledamot på förslag av styrelsen.
 
§ 4
Anmälan om inträde i sällskapet görs hos styrelsen av sökanden själv eller av ledamot för sökandens räkning. Anmälan kan ske genom inbetalning av gällande årsavgift.  
 
§ 5
Ledamot betalar årsavgift med belopp som bestäms av årsmötet. Ledamot, som under två år i följd inte erlagt årsavgift, anses inte längre tillhöra sällskapet. Hedersledamot är befriad från årsavgift.
 
§ 6
Avgående ledamot äger inte återfå något av vad han eller hon betalat till sällskapet.
 
§ 7
Som räkenskaps- och verksamhetsår gäller kalenderår.
 
§ 8
Kallelser och meddelanden till ledamöterna sänds med e-post eller vanlig post.
Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor i förväg och till extra föreningsmöte senast en vecka i förväg. Kallelse till möte ska innehålla uppgift om de viktigare ärenden som ska förekomma.
Ledamot som begär det har rätt att få årsmöteshandlingar sig tillsända före mötet.
 
§ 9
Föreningsmöte är sällskapets högsta beslutande organ. Det föreningsmöte där beslut fattas om årsredovisning och där val av styrelse görs benämns årsmöte. Årsmöte ska äga rum före maj månads utgång.
 
Vid årsmötet väljer ledamöterna en styrelse, som ska bestå av ordförande och mellan fem och åtta övriga ledamöter, samt därtill högst två suppleanter. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Ordföranden väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser övriga funktionärer. Årsmötet väljer därtill två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Samtliga väljs för två år i sänder och tjänstgör till dess ett nytt val ägt rum.
§ 10
Styrelsen är beslutför, då minst fem styrelseledamöter är närvarande. Inom styrelsen är omröstningen öppen. För beslut fordras, att det biträds av minst hälften av de närvarande. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, medan i andra frågor som beslut ska gälla den mening som biträds av ordföranden.
 
§ 11
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning, att tillse att sällskapets tillgångar är på lämpligt sätt placerade, samt att till årsmötet avge berättelse över granskningen och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 
§ 12
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1   Mötets öppnande
2   Val av mötesordförande och -sekreterare
3   Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4   Upprättande och godkännande av röstlängd
5   Mötets behöriga utlysande
6   Godkännande av dagordning
7   Protokoll från föregående årsmöte
8   Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
9   Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Val av ordförande samt styrelseledamöter
13 Val av revisorer
14 Val av valberedning
15 Fastställande av årsavgift
16 Ev. motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande 
Vid alla omröstningar gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning medan i andra frågor som beslut ska gälla den mening som biträds av ordföranden. Ingen får utöva rösträtt på grund av fullmakt.
§ 13
Styrelsen kan för behandling av särskild fråga utlysa extra föreningsmöte. Om sådant möte gäller i tillämpliga delar stadgans bestämmelser om årsmöte.
  
 
§ 14
Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas av årsmötet. För att ett förslag om ändring ska antas fordras att det biträds av minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande årsmöten.
 
§ 15
Sällskapet kan upplösas om förslag om detta prövas vid två på varandra följande årsmöten och vid det senare av dessa biträds av minst två tredjedelar av de röstande.
Skulle sällskapets medlemsantal understiga tjugofem ska det anses vara upplöst.
Vid upplösning ska sällskapets alla tillhörigheter överlämnas till Rudbeckianska skolan; till skolans bibliotek sällskapets handlingar och böcker samt till kollegiet sällskapets kontanta medel och värdehandlingar. Dessa medel ska fonderas åtskilda från skolans övriga tillgångar, benämnas Arosbrödernas fond och avkastningen ska användas till premier eller annat gott ändamål för elever